Vlootscan voor alternatieve brandstoffen

 
Welkom!
Vlootbeheerders hebben vaak onvoldoende informatie over de beschikbare alternatieve brandstoffen om een afgewogen keuze te maken. Het doel van deze Vlootscan is een eerste inzicht te geven in de mogelijkheden van alternatieve brandstoffen voor de mobiliteit in uw bedrijf. De Vlootscan geeft u al idee van belangrijke elementen die in deze analyse zouden moeten worden meegenomen. Als wij u overtuigd hebben met de online Vlootscan-analyse, helpen wij u graag verder met de kostenbewuste vergroening van uw vloot. Wij kunnen u bijkomende informatie geven, doorverwijzen voor een meer gedetailleerde analyse en deze wagens effectief laten testen tijdens onze Greendrive@lunch events. Veel succes!
Wie zijn wij?
Wij zijn het Cleantech-team van Flanders Smart Hub, een samenwerking van Voka-Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant. Het Cleantech-team heeft als doelstelling nieuwe technieken te helpen ontwikkelen en te gebruiken in onze provincie. Voor deze Vlootscan werkten wij samen met TCOPlus, een Vlaams-Brabants adviesbureau onder leiding van Hans Damen en Bart Vanham met ruime ervaring inzake het strategisch beheren van een vloot en alle bijbehoren fiscale aspecten.
Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Deze Vlootscan werd ontwikkeld met de financiële steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Om het gebruik van de onlinetool te kunnen evalueren, krijgen we graag een zicht op het aantal en het type gebruikers (sector, bedrijfsgrootte, grootte van de vloot en postcode. Eventueel wordt u eenmalig gecontacteerd om uw ervaring met de Vlootscan te delen. Met deze informatie kunnen we de tool ook verder verbeteren. De gegevens met betrekking tot uw huidige vloot en het voorstel worden niet gelinkt met de basisgegevens en zullen ook niet verder gebruikt worden.


voka_logo

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.tcoplus.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de VOKA Vlootscan
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel VOKA en TCOPlus zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen VOKA noch TCOPlus instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VOKA garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VOKA wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer VOKA links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Kamer worden aanbevolen. TCOPlus aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VOKA niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
TCOPlus behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOKA of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
TCOPlus en VOKA behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven, Belgie.