Vlootscan voor alternatieve brandstoffen

De methodiek voor een gedetailleerde vlootscan

Deze online vlootscan geeft een eerste belangrijke indicatie van de mogelijkheden van alternatieve wagens in uw bedrijf. Deze online tool houdt echter geen rekening met het mobiliteitspatroon van de bestuurder: wat is de woon-werkafstand, is er tijd om tussenin op te laden of wordt er constant gereden, zijn er heel grote verplaatsingen … Hiervoor moet u een gedetailleerde vlootscan laten uitvoeren. Hieronder vindt u al meer informatie over de gedetailleerde vlootscan. Deze werd ontwikkeld voor het project ‘Vlootscan’ van VOKA, ondersteund door de provincie.

Het vertrekpunt is het mobiliteitspatroon van de bestuurder. Die wordt bepaald aan de hand van een online enquête. Bij deze enquête is het uitgangspunt “iedereen kan elektrisch rijden, tenzij dit een belemmering zou zijn naar zijn/haar mobiliteit”. Op basis van die enquête en een aantal rekenmodellen, die specifiek voor dit project ontwikkeld zijn, wordt nagegaan wat de financiële haalbaarheid is van het toepassen van alternatieve brandstoffen voor elke bestuurder. In het advies houdt men ook rekening met alle fiscale effecten voor zowel het bedrijf als de werknemers, het inzetten van tijdelijk alternatief vervoer voor uitzonderlijke grote verplaatsingen en de perceptie, ervaring en kennis van de bestuurders over alternatieve brandstoffen. Zelfs het herinvesteren van de verlaging van het voordeel van alle aard is een van de mogelijke opties.

Ten slotte wordt in een eindpresentatie een samenvatting gemaakt van al deze adviezen en worden een aantal aanbevelingen gedaan ivm extra noodzakelijke informatie voor de bestuurders, het ideale implementatietraject en de mogelijke aanpassingen in car policy.

drie_bouwstenen_TCO
voka_logo

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.tcoplus.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de VOKA Vlootscan
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel VOKA en TCOPlus zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen VOKA noch TCOPlus instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VOKA garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VOKA wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer VOKA links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Kamer worden aanbevolen. TCOPlus aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VOKA niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
TCOPlus behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOKA of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
TCOPlus en VOKA behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven, Belgie.